Hälvä


Puruveden rantayleiskaava 15.2.2005. Merkinnät AO, sr.

Kaavamääräys kysyttävä rakennustarkasatajalta:
https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/rakennusvalvonta/yhteystiedot-3/

 


——————————

MAAKUNTAKAAVA:

ma KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA MAA-
KUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KOHDE

Kohteen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti ar-
vokkaita pienialaisia rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviä rakennuskohteita, jotka sijaitsevat maisema-alueiden ja taajamatoimintojen alu-
eiden ulkopuolella.

Suunnittelumääräys
Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti
arvokas kokonaisuus ja erityispiirteet.

Suositus
Kohteeseen merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.

lähde: https://www.esavo.fi/resources/public//Kehittaminen/Maakuntakaava/etela-savon_maakuntakaava_kaavamaaraykset041010.pdf

Siirry sivun alkuun